Македонија

 


РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПОЧЕТНО ИСТРАЖУВАЊЕ

 

2013. години

Системот на јавните набавки во Република Македонија - Почетно истражување

 

2014. години

Системот на јавните набавки во Република Македонија - Почетно истражување


2015. години

Системот на јавните набавки во Република Македонија - Почетно истражување

 

2016. години

Системот на јавните набавки во Република Македонија - Почетно истражување

 


ПРЕДЛОЗИ НА ПРАКТИЧНИ ПОЛИТИКИ И МЕДИУМСКИ МАТЕРИЈАЛИ


2018. години

(Не)функционирањето на системот за спречувањена корупцијата во јавните набавки во Македонија

Главни карактеристики на јавните набавки во Македонија 2017/2018

 

 


ИЗВЕШТАИ ЗА НАПРЕДОКОТ


Извештај за напредокот на Република Македонија 2011

Извештај за напредокот на Република Македонија 2012

Извештај за напредокот на Република Македонија 2013

Извештај за напредокот на Република Македонија 2014

Извештај за напредокот на Република Македонија 2015

Извештај за напредокот на Република Македонија 2016

 


ИЗВЕШТАИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА БИРОТО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ


Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки во 2011. година

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки во 2012. година

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2013. година

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2014. година

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2015. година

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2016. година

 


ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ


Годишен извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки во 2011. година

Годишен извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки во 2012. година

Годишен извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2013. година

Годишен извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2014. година

Годишен извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2015. година

Годишен извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2017. година

 


ИЗВЕШТАИ ДРЖАВЕН ЗАВОД НА РЕВИЗИЈА

 

Годишен извештај за извршените ревизии и за работњето на ДЗР во 2011. година

Годишен извештај за извршените ревизии и за работњето на ДЗР во 2012. година

Годишен извештај за извршените ревизии и за работњето на ДЗР во 2013. година

Годишен извештај за извршените ревизии и за работњето на ДЗР во 2014. година

Годишен извештај за извршените ревизии и за работњето на ДЗР во 2015. година

Годишен извештај за извршените ревизии и за работњето на ДЗР во 2016. година

Годишен извештај за извршените ревизии и за работњето на ДЗР во 2017. година

 


ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА


Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2011. година

Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2012. година

Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2013. година

Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2014. година

Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2015. година

Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2016. година

 


СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА СИСТЕМОТ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

 

Стратегија на Бирото за јавни набавки за развој на системот на јавните набавки 2010.-2012. година

Кратенки употребени во Стратегијата

Стратешки приоритети на Бирото за јавни набавки за натамошен развој на системот на јавните набавки во Република Македонија 2014-2018 

 


ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

- ИЗВЕШТАИ ОД МОНИТОРИНГОТ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ -


ЦГК - Извештај oд мониторингот на јавните набавки во Република Mакедонија - 3/2012

ЦГК - Извештај oд мониторингот на јавните набавки во Република Mакедонија - 4/2012

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 1/2013

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 2/2013

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 3/2013

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 4/2013

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 1/2014

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 2/2014

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 3/2014

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 4/2014

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 1/2015

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 2/2015

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 27

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 28

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 29

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 30

 


ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

- ИНДЕКС НА РАЦИОНАЛНОСТ -

 

ЦГК - Индекс на рационалност / 8 / јуни 2013. /

ЦГК - Индекс на рационалност / 9 / октоври 2013. /

ЦГК - Индекс на рационалност / 10 / мај 2014. /

ЦГК - Индекс на рационалност / 11 / август 2014. /

ЦГК - Индекс на рационалност / 12 / мај 2015. /

ЦГК - Индекс на рационалност / 13 / јули 2015. /

ЦГК - Индекс на рационалност / 14 / март 2016. /

ЦГК - Индекс на рационалност / 15 / декември 2016. /

ЦГК - Индекс на рационалност / 16 / декември 2016. /

ЦГК - Индекс на рационалност / 17 / декември 2017. /

 


ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

- МОНИТОРИНГ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ НА ЛОКАЛНИ НИВО -

 

ЦГК - Мониторинг на јавните набавки на локални ниво / јануари 2013. / - бр. 1

ЦГК - Мониторинг на јавните набавки на локални ниво / јуни 2013. / - бр. 2

ЦГК - Мониторинг на јавните набавки на локални ниво / февруари 2014. / - бр. 3

ЦГК - Мониторинг на јавните набавки на локални ниво / јули 2014. / - бр. 4

ЦГК - Мониторинг на јавните набавки на локални ниво / декември 2014. / - бр. 5

ЦГК - Мониторинг на јавните набавки на локални ниво / декември 2014. / - бр. 6

ЦГК - Мониторинг на јавните набавки на локални ниво / ноември 2015. / бр. 7

ЦГК - Мониторинг на јавните набавки на локални ниво / јуни 2016. / бр. 8

ЦГК - Мониторинг на јавните набавки на локални ниво / декември 2016. / бр. 9

ЦГК - Мониторинг на јавните набавки на локални ниво / јуни 2017. / бр. 10

ЦГК - Мониторинг на јавните набавки на локални ниво / јуни 2018. / бр. 11